ระบบเช็คชื่อนักเรียนหน้าแถว

การบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนในช่วงเข้าแถวหน้าเสาธง
สามารถเก็บบันทึกเป็นรายงานการเข้าเรียน ตรวจสอบการขาดเรียน
เพื่อช่วยในระบบติดตาม และช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี...

Mobirise
คุณสมบัติระบบ

ผู้ดูแลระบบ
- จัดการข้อมูลครู
- จัดการข้อมูลนักเรียน
- ดูสรุปการเช็คชื่อรายวันทุกชั้นเรียน
- ออกรายงานสรุปการเช็คชื่อของนักเรียนรายชั้นเรียนเป็น PDF
- ออกรายงานสรุปการเช็คชื่อของนักเรียนรายบุคคลเป็น PDF
- ดูสรุปยอดการเช็คชื่อรวมรายวันเป็นจำนวนขาด มา ลา สาย และเปอร์เซ็น
- ออกรายงานการขาด และการสาย ในระดับสายชั้น และระดับห้องเรียน
- ออกรายงานรวมทั้งโรงเรียน การขาด การมา การลา และการสาย
- ตั้งค่าการหักคะแนนเมื่อนักเรียนขาด หรือสาย

ครู
- ทำการเช็คชื่อนักเรียนหน้าเสาธงชั้นที่เป็นที่ปรึกษา (เช็คชื่อ)
- ทำการแก้ไขการเช็คชื่อนักเรียนหน้าเสาธงชั้นที่เป็นที่ปรึกษา (แก้ไขการเช็คชื่อ)
- ทำการส่งมอบสิทธิการเช็คชื่อหน้าแถวให้ครูท่านอื่นเช็คชื่อแทน (ส่งให้ครูคนอื่นเช็คชื่อแทน)
- ทำการเช็คชื่อนักเรียนชั้นที่ได้รับสิทธิจากครูท่านอื่น (เช็คชื่อแทนครูคนอื่น)
- ดูประวัติการเช็คชื่อนักเรียนหน้าแถว
- ดูประวัติการส่งสิทธิการเช็คชื่อให้ครูท่านอื่น
- แจ้งเตือนผ่านไลน์ เมื่อมีคนส่งสิทธิการเช็คชื่อให้
- แจ้งเตือนผ่านไลน์ เมื่อทำการเช็คชื่อเสร็จเรียบร้อย

© Copyrigth@2012 By MyHost Company Limited

Start a site with Mobirise