ระบบห้องพยาบาล

เหมาะสำหรับสถานศึกษาที่ต้องจัดการข้อมูล
ของนักศึกษาที่อาจจะมีมากเกินไป

คุณสมบัติระบบ

- บันทึกการเข้ารับบริการของนักศึกษา อาจารย์
- บันทึกรายละเอียดการให้บริการ
- จัดทำรายชื่อ และสถิติการเข้ารับบริการ
- การเเจ้งเตือนใน Line
- เรียกดูรายงาน การรับยาเข้า หรือจ่ายยาออก ตลอดจนสรุปรายงานประจำวัน และประจำเดือน
- มีรายงานการตรวจรักษา
- มีระบบสต็อกยา ช่วยให้การจัดการระบบยาเป็นไปได้อย่างถูกต้อง
- สามารถส่งออก (Export) รายงานออกมาให้อยู่ในรูปแบบของ ไฟล์ PDF ไฟล์ Word ไฟล์ Excel
- รายงาน supplier ที่สั่งซื้อมากที่สุด
- รายงานยาหมดอายุ
- รายงานวันที่เด็กเข้าใช้บริดารมากที่สุด
- รายงานเด็กที่เข้ารับการรักษามากที่สุด และน้อยที่สุด

Mobirise

© Copyrigth@2012 By MyHost Company Limited

This site was created with Mobirise